Regulamin sklepu internetowego GRID

1.         DEFINICJE.

1.1.      Dostawa - dostawa w ramach jednego zamówienia wybranych Produktów realizowana przez wykonawcę będącego firmą kurierską. Cena usługi uzależniona jest od łącznej wagi i rozmiarów Produktów objętych zamówieniem i jej wysokość wskazana jest w koszyku podsumowującym zamówienie.  Dla zamówień, których łączna waga Produktów (po spakowaniu) przekracza 30 kg, i których wymiary (po spakowaniu) przekraczają: 190x55x40cm, dostawa kurierem może zostać podzielona na kilka osobnych przesyłek z odrębnymi numerami listów przewozowych, o czym firma kurierska poinformuje Klienta w odrębnych wiadomościach e-mail/SMS.  

1.2.      GRID – Łukasz Tabakowski prowadzący jednoosobową działalność pod firmą Łukasz Tabakowski GRID z siedzibą w Krakowie, ul. ks. bp. Władysława Bandurskiego nr 10, lok. 1, 31-515 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, posiadający numer NIP 9451828332 oraz nr REGON: 356289068.

1.3.      Klient – osoba fizyczna posiadająca co najmniej pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez GRID na podstawie Regulaminu. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Kliencie należy rozumieć pod tym pojęciem również Konsumenta, o ile Regulamin nie zawiera odrębnych ustaleń dotyczących Konsumentów.

1.4.      Konsument – osoba fizyczna dokonująca z GRID czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5.      Potwierdzenie – informacja wysłana do Klienta zawierająca informacje na temat przedmiotu Zamówienia, wartości zamówienia, sposobu płatności za zamówienie, adresu pod jaki zamówienie ma zostać dostarczone oraz czasu realizacji Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia zostanie dostarczone w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu, najpóźniej w chwili dostarczenia Zamówienia i będzie zawierać informacje określone w art. 12 ustawy o Prawach Konsumenta.

1.6.      Produkt - rzecz ruchoma prezentowana na portalu Sklepu, oferowana przez GRID na sprzedaż.

1.7.      Produkt Personalizowany – rzecz ruchoma, która przed produkcją została dostosowana do potrzeb Klienta, np. poprzez zmianę wymiarów, komponentów użytych do produkcji lub kolorystyki, i w takim spersonalizowanym wariancie nie jest oferowana pierwotnie na portalu Sklepu.

1.8.      przelewy24 - internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy GRID a Klientem,  prowadzony przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

1.9.      Sklep - sklep internetowy prowadzony przez GRID i dostępny pod adresem www www.gridproducts.pl

1.10.   szybka płatność on-line - dokonywana przez Klienta indywidualna płatność na rzecz GRID z wykorzystaniem serwisu przelewy24.

1.11.   Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Klientem a GRID z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, której przedmiotem są Produkty.

1.12.   ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.).

1.13.   ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn.zm.).

1.14.   Zamówienie - zamówienie Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, złożone drogą elektroniczną przez Klienta, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów, i realizowane przez GRID w oparciu o Regulamin.

2.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.      Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady realizacji zamówień poprzez Sklep oraz zasady korzystania z usług. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.2.      GRID świadczy usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem. Na usługi świadczone wyłącznie na podstawie regulaminu nie ma możliwości złożenia zamówienia w inny sposób niż opisany poniżej, w szczególności w ramach fizycznej obecności obu stron umowy.

2.3.      Klient może kontaktować się z GRID w formie pisemnej pod adresem siedziby GRID wskazanym w pkt 1.1 lub w formie mailowej pod adresem: kontakt@gridproducts.pl

2.4.      Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

2.4.1.  Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

2.4.2.  Dostęp do poczty elektronicznej,

2.4.3.  Zaktualizowana przeglądarka internetowa.

2.5.      W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6.      Korzystanie z określonych funkcjonalności Sklepu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script bądź wprowadzenia odpowiednich ustawień dot. plików cookies.

3.         ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA.

3.1.      GRID zobowiązuje się do realizacji Zamówień na rzecz Klientów na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z Potwierdzeniem.

3.2.      Wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Sklepie są objęte ochroną prawa autorskiego. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Sklepie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

3.3.      GRID zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanych Produktów. Zmiany takie nie mają wpływu na złożone już Zamówienia.

3.4.      Ceny w Sklepie, widoczne przy każdym produkcie, są podawane w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, tj. zawierają wszystkie składniki, w tym np. podatek VAT, cło, przy czym cena ta nie obejmuje kosztu przesyłki Produktu. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.5.      W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu i dokonać wyboru Produktu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.6.      Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Jeśli dany Produkt oferowany jest w kilku wariantach kolorystycznych lub wymiarach, dodanie do koszyka możliwe jest jedynie po dokonaniu wyboru konkretnego wariantu.

3.7.      W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.8.      Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Produktów, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów, w tym w szczególności kosztów dostawy.

3.9.      Zamówienia realizowane są po dokonaniu złożenia Zamówienia ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, określeniu sposobu płatności, adresu dostawy i potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty („Kupuję i płacę”). Podanie danych osobowych podczas składania zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z zasadami wskazanymi w polityce prywatności pod adresem www.gridproducts.pl

3.10.   Klient ponosi wszelkie konsekwencje podania nie prawidłowych danych osobowych przy składaniu Zamówienia. Postanowienie nie ma zastosowania do Konsumentów.

3.11.   Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

3.12.   Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym w szczególności danych.

3.13.   Na stronie Sklepu możliwe jest dokonanie płatności przelewem lub poprzez szybką płatność on-line za pośrednictwem przelewy24.

3.14.   W przypadku wyboru opcji płatności przelewem lub szybkiej płatności on-line poprzez przelewy24, GRID przyjmuje do realizacji wyłącznie zamówienia, które zostały przez Klienta opłacone w całości.

3.15.   Okres ważności złożonego Zamówienia w przypadku wyboru opcji płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Okres ważności złożonego Zamówienia w przypadku wyboru opcji szybkiej płatności on-line poprzez przelewy24 wynosi 1 dzień od daty jego złożenia. W przypadku braku  płatności w tym terminie lub braku możliwości kontaktu z Klientem przez GRID w celu realizacji Zamówienia, takie Zamówienie jest anulowane.

3.16.   Faktura dokumentująca sprzedaż Produktu zostanie dostarczona Klientowi w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia. W przypadku braku zgody na wystawienie faktury w formie elektronicznej, Klient niezwłocznie po złożeniu Zamówienia winien poinformować GRID o braku zgody na wystawienie faktury elektronicznej. Informacja ta może być przekazana na adres e-mail GRID: kontakt@grid.com.pl

3.17.   Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.         PŁATNOŚCI.

4.1.      Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na podstawie potwierdzenia Zamówienia w jeden z następujących sposobów:

4.1.1.     przelewem bankowym na rachunek GRID; lub

4.1.2.     za pośrednictwem udostępnionej szybkiej płatności on-line (poprzez serwis przelewy24); lub

4.1.3.     płatności za pobraniem – dla Zamówień o wartości nieprzekraczającej 500 zł.

4.2.      W przypadku wyboru płatności przelewem, informacje dotyczące kwoty płatności, tytułu przelewu bankowego, numeru rachunku bankowego na który ma zostać zrealizowana płatność znajdować się będą w potwierdzeniu Zamówienia.

4.3.      Termin na dokonanie płatności przelewem wynosi 7 dni.

4.4.      Dla dokonania płatności tzw. szybką płatnością on-line za pośrednictwem przelewy24, GRID korzysta z zewnętrznego dostawcy usług płatniczych. Przed dokonaniem płatności Klient powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez przelewy24 oraz z treścią żądanych przez niego zgód.

4.5.      W przypadku wyboru szybkiej płatności on-line, po kliknięciu w pole „Kupuję i płacę” Klient zostanie przekierowany do systemu przelewy24, a następnie do wewnętrznego dostawcy karty płatniczej lub systemu banku, z którego usług korzysta, celem umożliwienia mu dokonania zapłaty

4.6.      Termin na dokonanie płatności poprzez tzw. szybką płatność on-line wynosi 1 dzień.

4.7.      W przypadku wyboru płatności za pobraniem Klient zobowiązuje się do przekazania płatności za Zamówienie firmie kurierskiej realizującej usługę Dostawy.

4.8.      Za dzień płatności uważany jest:

4.8.1.     w przypadku, o którym mowa w ust.4.1.2 powyżej, dzień otrzymania przez GRID potwierdzenia zapłaty od operatora systemu przelewy24,

4.8.2.     w przypadku, o którym mowa w ust. 4.1.1 powyżej, dzień zaksięgowania środków w pełnej wysokości na rachunku bankowym GRID. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

4.8.3.     w przypadku, o którym mowa w ust. 4.1.3 powyżej, dzień otrzymania przez GRID potwierdzenia zapłaty od firmy kurierskiej.

4.9.      Rozliczenia transakcji szybką płatnością on-line przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24.

5.         DOSTAWA PRODUKTÓW

5.1.      GRID informuje Klienta o możliwych sposobach i kosztach dostawy najpóźniej z momentem składania zamówienia. Wybór wariantu dostawy możliwy jest podczas finalizacji Zamówienia.

5.2.      GRID organizuje dostawę Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.3.      Termin dostarczenia Zamówienia przez GRID firmie kurierskiej wynosi średnio do 5 dni roboczych od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji. GRID dokłada jednak wszelkich starań, aby Zamówienie zostało przekazane firmie kurierskiej w możliwie jak najbliższym terminie.

6.         REKLAMACJE DOT. FUNKCJONOWANIA SKLEPU

6.1.      Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania sklepu w formie pisemnej na adres: GRID [Bandurskiego 10/1 31-515, Kraków] lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gridproducts.pl lub telefonicznie na numer: 600271722.

6.2.      GRID podejmuje działania w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy techniczne i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

6.3.      W reklamacji dotyczącej działania Sklepu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

6.4.      GRID zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej działania Sklepu w terminie do 30 dni od dnia jej wpłynięcia do GRID. Reklamacja powinna zawierać: numer zamówienia oraz wskazanie produktów podlegających reklamacji.

6.5.      W wypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klient będący konsumentem lub osobą, do której regulacje konsumenckie stosują się odpowiednio, posiada możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

6.5.1.  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

6.5.2.  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

6.5.3.  skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

6.5.4.  złożenia skargi poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/;

6.5.5.  złożenia  wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej.

Dane kontaktowe podmiotów zajmujących się pomocą dla konsumentów znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq593.

7.         RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU

7.1.      GRID ma obowiązek dostarczania Produktów bez wad oraz odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).

7.2.      Zasady rozpatrywania reklamacji określa Polityka Reklamacyjna dostępna na stronie Sklepu, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

8.         PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

8.1.      Konsumentom oraz osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, w przypadku gdy umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego (którzy na potrzeby niniejszego punktu 8 nazywani będą również Konsumentami), wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje uprawnienie do odstąpienia.

8.2.      Konsument ma prawo odstąpić od umowy (w zakresie wszystkich zamówionych Produktów lub tylko części Produktów) w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

8.3.      W przypadku umowy sprzedaży pojedynczego towaru termin liczy się od następnego dnia po tym, w którym Konsument otrzymał produkt. W przypadku umowy sprzedaży kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach termin liczy się od następnego dnia po tym, w którym Konsument otrzymał ostatnią rzecz, partię lub część.

8.4.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.5.      GRID informuje, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy: (i) o świadczenie usług, jeżeli GRID wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą wyrażoną przez Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez GRID utraci prawo odstąpienia od umowy; (ii) sprzedaży rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (iii) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8.6.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować GRID o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotycząca wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jeżeli termin na odstąpienie od umowy upływa w sobotę, niedzielę lub w święto ustawowe wolne od pracy, możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w następny dzień roboczy (np. w poniedziałek w przypadku terminu upływającego w weekend).

8.7.      Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub w innej pisemnej formie zgodnej z ustawą o Prawach Konsumenta. Skorzystanie z załączonego formularza nie jest obowiązkowe.

8.8.      Skutki odstąpienia od umowy są następujące:

8.8.1.     W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy GRID zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym GRID został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8.8.2.     GRID dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

8.8.3.     Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.8.4.     Produkt powinien zostać odesłany lub przekazany na adres: Łukasz Tabakowski GRID, ul. Bandurskiego 10/1, 31-515 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt/Produkty przed upływem terminu 14 dni.

8.8.5.     Konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu.

9.         SPORY MIĘDZY STRONAMI

9.1.      Wszelkie spory, wątpliwości lub roszczenia wynikające z Umowy lub powstałe w związku z Umową, w tym dotyczące ważności, nieważności, naruszenia bądź wygaśnięcia Umowy, winny być rozstrzygane w postępowaniu arbitrażowym przez Sąd Polubowny przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, zgodnie z regulaminem tegoż Sądu.

9.2.      Sąd Polubowny będzie orzekał w sprawach określonych powyżej w oparciu o prawo materialne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

9.3.      Sąd Polubowny będzie orzekał w składzie 3 arbitrów wybranych zgodnie z regulaminem tegoż Sądu. Miejscem rozprawy i orzekania (miejscem arbitrażu) będzie Kraków. Językiem postępowania arbitrażowego będzie język polski.

9.4.      Postanowienia niniejszego punktu 8 nie dotyczą umów zawieranych z Konsumentami.

10.       UMOWY ZAWIERANE Z KONSUMENTAMI

10.1.   Jeżeli Umowa zawierana jest z konsumentem, jakiekolwiek zapisy Regulaminu ustalające mniej korzystne warunki sprzedaży niż bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie mają zastosowania do konsumentów. W ich miejsce stosuje się korzystniejsze dla konsumenta uregulowania prawne bezwzględnie wiążące.

11.       NEWSLETTER

11.1.   Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od GRID informacji handlowej w postaci newslettera drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w czasie składania Zamówienia. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest możliwa na każde żądanie Klienta skierowane z adresu mailowego, na który newsletter jest wysyłany i którego rezygnacja dotyczy na adres kontakt@gridproducts.pl.

12.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.   Do oceny praw i obowiązków stron, w tym w szczególności do Umów, wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie w najszerszym możliwym zakresie. Przez akceptację regulaminu Klient wyraża zgodę na wyłączenie stosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG).

12.2.   GRID przysługuje prawo do dokonywania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie Zamówienia złożone przez aktualizacją Regulaminu, realizowane będą na zasadach, jakie określa Regulamin, który obowiązywał podczas składania tych Zamówień. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób, które korzystają ze Sklepu.

12.3.   Zmiany Regulaminu wchodzą w życie najwcześniej po 7 dniach od momentu, w którym zmieniony Regulamin udostępniony został na stronie Sklepu.


 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Adresat: Łukasz Tabakowski GRID z siedzibą w Krakowie,

Formularz należy przesłać pocztą na adres: ul. Bandurskiego 10/1, 31-515 Kraków

Lub e-mailowo na adres: kontakt@gridproducts.pl

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od:

 umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) 

umowy dostawy następujących rzeczy(*) 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Nr zamówienia:

 

Data odbioru Produktu:

 

Imię i nazwisko Klienta:

 

Adres Klienta:

 

Forma zwrotu płatności*

Proszę o zwrot płatności na rachunek bankowy:

 

 

………………………………………………………………….……………….

(dane posiadacza rachunku)

 

 

………...………………………………………………………………………

(nr rachunku bankowego)

Podpis:

 

Data:

 

 

* Pole nieobowiązkowe. Domyślnie dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji.

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło