Wysyłka:

Paczki są wysyłane zazwyczaj do 2 dni roboczych od otrzymania płatności wybraną metodą wysyłki. Numer oraz stronę gdzie będziesz mógł śledzić swoją paczkę dostaniesz od nas mailem po wysyłce.

Zwroty:

Konsument ma prawo odstąpić od umowy (w zakresie wszystkich zamówionych Produktów lub tylko części Produktów) w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować GRID o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotycząca wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jeżeli termin na odstąpienie od umowy upływa w sobotę, niedzielę lub w święto ustawowe wolne od pracy, możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w następny dzień roboczy (np. w poniedziałek w przypadku terminu upływającego w weekend). 8.7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu. 1.1.1.     W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy GRID zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym GRID został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. GRID dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Produkt powinien zostać odesłany lub przekazany na adres: Łukasz Tabakowski GRID, ul. Bandurskiego 10/1, 31-515 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt/Produkty przed upływem terminu 14 dni. Konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Adresat: Łukasz Tabakowski GRID z siedzibą w Krakowie,

Formularz należy przesłać pocztą na adres: ul. Bandurskiego 10/1, 31-515 Kraków

Lub e-mailowo na adres: kontakt@gridproducts.pl

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od:

 umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) 

umowy dostawy następujących rzeczy(*) 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Nr zamówienia:

 

Data odbioru Produktu:

 

Imię i nazwisko Klienta:

 

Adres Klienta:

 

Forma zwrotu płatności*

Proszę o zwrot płatności na rachunek bankowy:

 

 

………………………………………………………………….……………….

(dane posiadacza rachunku)

 

 

………...………………………………………………………………………

(nr rachunku bankowego)

Podpis:

 

Data:

 

  

Reklamacje:

POLITYKA REKLAMACYJNA SKLEPU INTERNETOWEGO GRID

1.               CZYM JEST POLITYKA REKLAMACYJNA?

1.1.         Niniejszy dokument przedstawia zasady rozpatrywania reklamacji produktów oferowanych przez firmę GRID. Postanowienia niniejszego dokumentu mają zastosowanie wyłącznie do konsumentów w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Tutaj dowiecie się Państwo w jaki sposób możecie zgłosić problem ze swoim zamówieniem i jakie prawa przysługują w takim przypadku.

2.               RĘKOJMIA

2.1.         Mają Państwo prawo do reklamowania artykułu w ciągu 2 lat od dokonania zakupu w Sklepie na podstawie rękojmi, jeżeli Produkt jest wadliwy. Przyczyną złożenia reklamacji nie mogą być wady, o których wiedzieli Państwo w momencie zawarcia umowy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.

2.2.         Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:

2.2.1.    nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć;

2.2.2.    nie ma właściwości, o których zostali Państwo zapewnieni przez GRID lub reklamę GRID;

2.2.3.    nie nadaje się do celu, o którym poinformowali Państwo GRID przy okazji zawierania umowy, jeśli GRID nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

2.2.4.    została Państwu wydana  w stanie niezupełnym.

2.3.         Wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Państwa towar:

2.3.1.    jest własnością osoby trzeciej;

2.3.2.    jest obciążony prawem osoby trzeciej;

2.3.3.    cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

2.4.         W sytuacji wystąpienia wady mają Państwo prawo złożyć do GRID reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

2.4.1.    wymiany towaru na nowy;

2.4.2.    naprawy towaru;

2.4.3.    obniżenia ceny - żądaniu obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona;

2.4.4.    odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

2.5.         Wybór żądania zależy od Państwa. Należy jednak pamiętać, że możemy - pod pewnymi warunkami - zaproponować Państwu inne rozwiązanie, biorąc pod uwagę:

2.5.1.    łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

2.5.2.    charakter wady – czy jest ona istotna czy nieistotna; oraz

2.5.3.    to, czy towar był wcześniej reklamowany.

3.               W JAKIEJ FORMIE I TERMINIE POWINNA BYĆ ZŁOŻONA REKLAMACJA?

3.1.         Prosimy, aby zgłosili Państwo reklamację możliwie najszybciej po zauważeniu wady, jednakże nie później w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady.

3.2.         Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Rekomendujemy jednak złożenie reklamacji:

3.2.1.    pisemnie na adres: Łukasz Tabakowski GRID ul. ks. bp. Władysława Bandurskiego nr 10, lok. 1, 31-515 Kraków, lub

3.2.2.    za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kontakt@gridproducts.pl , lub

3.2.3.    za pośrednictwem formularza reklamacyjnego udostępnionego w sklepie internetowym gridproducts.pl.

3.3.         Zgłaszając reklamację powinni Państwo podać następujące informacje: imię i nazwisko, numer zamówienia (jeśli nim Państwo dysponują), datę otrzymania zamówienia, Państwa adres oraz adres e-mail, powód reklamacji, zdjęcia dokumentujące wady produktu oraz treść żądania.

3.4.         Przekazanie GRID zdjęć dokumentujących wady produktu nie jest obowiązkowe, ale pozwoli nam sprawniej rozpatrzeć Państwa reklamację.

4.               W JAKI SPOSÓB ROZPATRUJEMY TWOJĄ REKLAMACJĘ

4.1.         W większości wypadków reklamacje rozpatrujemy wyłącznie na podstawie przesłanego zgłoszenia oraz zdjęć dokumentujących wady produktu. Jeśli jednak rozpatrzenie przez nas reklamacji nie będzie możliwie na podstawie tych dokumentów, będziemy prosić Państwa o dostarczenie nam wadliwego towaru. Towar może zostać przekazany w następujący sposób:

4.1.1.    osobiście do siedziby naszej firmy Łukasz Tabakowski GRID ul. ks. bp. Władysława Bandurskiego nr 10, lok. 1, 31-515 Kraków;

4.1.2.    za pośrednictwem firmy kurierskiej.

W przypadku wyboru metody wskazanej w punkcie 4.1.2, GRID zorganizuje taką wysyłkę za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej na swój koszt.

4.2.         Jeśli żądają Państwo wymiany rzeczy lub jej naprawy, GRID może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że żądanie wskazane przez Państwa:

4.2.1.    jest niemożliwe do zrealizowania dla GRID – np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru; albo

4.2.2.    w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów – np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.

4.3.         Odmawiając, mamy prawo zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od tego, w tej sytuacji możecie Państwo zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodności z umową w inny sposób. Przykładowo - zamiast wymiany mogą Państwo żądać naprawy, a zamiast naprawy wymiany.

4.4.         Jeżeli żądają Państwo odstąpienia od umowy i jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego produktu, mamy prawo zaproponować Państwu niezwłoczną wymianę lub naprawę – niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami, o czym zostaną Państwo poinformowani. Tak jak w przypadku wskazanym w punkcie 4.5 powyżej, mają Państwo prawo żądania zmiany naszej propozycji (np. w miejsce naprawy – wymiany produktu lub odwrotnie).

4.5.         GRID nie ma prawa odmówić Państwa żądaniu obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązaliśmy się ze swych obowiązków przy pierwszym złożonym przez Państwa żądaniu w ramach pierwszej reklamacji bądź jest to druga lub kolejna reklamacja danego towaru.

4.6.         GRID ma obowiązek ustosunkowania się do reklamacji oraz zawartego tam żądania (poinformowania czy reklamacja została uznana za zasadną czy niezasadną) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Informacja w tym zakresie zostanie przekazana Państwu na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, chyba, że zaznaczyli Państwo, że żądają odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny.

4.7.         W przypadku uznania reklamacji za zasadną oraz w zależności od wybranego żądania, GRID zobowiązuje się wymienić produkt lub usunąć wadę w możliwie jak najszybszym terminie, który przeważnie nie jest dłuższy niż 30 dni roboczych. GRID zastrzega jednak, że w szczególnych przypadkach (np. konieczności oczekiwania na części zamienne od producenta) termin ten może zostać wydłużony.

5.               INNE UPRAWNIENIA

5.1.         W wypadku nieuwzględnienia reklamacji, posiadają Państwo możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

5.1.1.    zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

5.1.2.    zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

5.1.3.    skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

5.1.4.    złożenia skargi poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/;

5.1.5.    złożenia  wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej.

6.            Dane kontaktowe podmiotów zajmujących się pomocą dla konsumentów znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq593.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password